HORARIOS


      

       ATENCIÓN DA DIRECCIÓN:
 

      XORNADA ESCOLAR:
 


A xornada escolar axústase ao establecido pola lexislación vixente e será continuada, de cinco horas, de 9:30 a 14:30 h. en horario de mañá. Todos os martes, en horario de 16:00 a 18:30 h., o profesorado do CRA reúnese na sede de Imo. O traballo desta sesión organízase do seguinte xeito:
 
  •  De 16 a 17 h.: TITORÍAS. 
     O profesorado titor e especialista atenderá ás nais e pais que o soliciten.

  • De 17 a 18:30 h.: TAREFAS DOCENTES. 
      Elaboración de documentos, claustros de profesores, reunións do equipo ciclo
      e dinamización de equipos docentes.

 
A nivel orientativo, o tempo adicado ás tarefas docentes distribúese segundo  seguinte calendario de reunións:

 


 
 A organización real desta sesión estará, en todo caso, determinada polo carácter dinámico do centro, e polo tanto será modificada cando as liñas prioritarias de actuación fixadas, planificación das actividades dos equipos docentes, temas imprevistos ou urxentes, así o requiran.