27 de febrero de 2015PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO DE NOVO INGRESO PARA O CURSO 2015/2016
OFERTA DE POSTOS ESCOLARES
UNIDADES DO CRA
POSTOS VACANTES
Unidade de Bexo
7
Unidade de Laíño 1
14
Unidade de Laiño 2
8
Unidade de Lestrobe
12
Unidade de Vigo
11

TOTAL: 52
INSTRUCCIÓN E PRAZOS
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
  • Entregarase unha única solicitude asinada por ámbolos dous país/nais/titores legais no centro que se solicita en primeiro lugar do  LUNS 2 AO LUNS 23 DE MARZO. CUBRIRASE SÓ as FOLLAS 1 E 2 DA SOLICITUDE OFICIAL ( anexo 2 Orde do 12 de marzo de 2013)
  • De entregarse varias solicitudes perderanse todos os dereitos de prioridade.
  • Xunto coa solicitude de admisión, achegarase copia do DNI do alumno ou copia da folla do libro de familia onde apareza o neno/a, e copia do DNIs dos pais/titores legais.
  • A documentación entregarase para a súa formalización na Sede do CRA de Dodro no seguinte horario :
  Luns: 9:45 – 11:30
        Martes: 12:45 – 14:30
        Venres: 9:45-11:30 
  • Os alumnos xa escolarizados, que presenten unha solicitude de admisión noutro centro,  teñen a obriga de comunicalo ao seu centro de orixe.
  • No caso de que se teña que baremar (habendo máis demanda de prazas que vacantes), do 25 de Marzo ao 7 de Abril solicitarase a información acreditativa xunto coas follas  3-4  do Anexo 2  da solicitude de admisión.
  • As listaxes de admitidos e excluídos provisionaispresentaranse nos taboleiros das escolas antes do25 de abril e as  listaxes definitivas antes do 15 de maio de 2015.
  • O prazo de formalización da matrícula será do 22 ao 30 de Xuño de 2015.
NORMATIVA REGULADORA
DECRETO 254/2012, do  13 de decembro polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigartoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do e de maio , de educación.
ORDE  do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.